Vælg en side
Du er her: Forside 5 Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser vedrørende kundetilpassede produkter for DC-SUPPLY A/S, CVR. NR. 70 89 53 15 (“DC-SUPPLY”)
af 3. maj 2022.

1. Anvendelse

Enhver levering fra DC-SUPPLY sker på grundlag af nærværende salgs- og leveringsbetingelser (“Salgs- og leveringsbetingelserne”), der er bindende for alle leverancer mellem DC-SUPPLY og køber (“Køber”). Købers indkøbsbetingelser er ikke bindende for DC-SUPPLY. Enhver fravigelse fra Salgs- og leveringsbetingelserne er alene bindende for DC-SUPPLY, såfremt sådanne fravigelser skriftligt og udtrykkeligt er accepteret af DC-SUPPLY.

2. Indgåelse

DC-SUPPLY bliver tidligst forpligtet ved de af DC-SUPPLY afgivne erklæringer, uanset hvor­ ledes disse betegnes, når DC-SUPPLY har afsendt sin ordrebekræftelse til Køber. DC-SUPPLY er berettiget til, indtil ordrebekræftelsen er kommet til Købers kundskab at tilbagekalde de af DC-SUPPLY fremsendte erklæringer. Købers produktspecifikationer, krav til produktets konstruktion, udførelse, design m.v. er kun bindende for DC-SUPPLY, såfremt sådanne specifikationer, krav m.v. skriftligt er accepteret af DC-SUPPLY. Tegningsmateriale udarbejdet af DC-SUPPLY anses for godkendt af Køber, medmindre Køber senest 3 dage efter modtagelsen af det pågældende materiale skriftligt og udtrykkeligt erklærer, at Køber ikke kan godkende materialet.

3. Fuldmagt

lngen selvstændig person/selskab, så som agent, repræsentant eller mægler, er bemyndiget til at forpligte DC-SUPPLY uden skriftlig aftale herom.

4. Priser

Alle priser, herunder priser i henhold til de af DC-SUPPLY udarbejdede prislister, er dagspriser, ekskl. moms og andre offentlige afgifter, fragt og forsendelsesemballage, medmindre andet er angivet og/eller fremgår konkret af en ordrebekræftelse udstedt af DC-SUPPLY. DC-SUPPLY forbeholder sig ret til at ændre prislister og katalog­ materiale.

5. Produktændringer

Såfremt Køber fremsætter anmodning om, at der skal ske ændringer i produktets konstruktion, komponenter, udførelse m.m., er DC-SUPPLY – forudsat at DC-SUPPLY accepterer sådanne ændringer – berettiget til at udskyde det aftalte leveringstidspunkt. Såfremt DC-SUPPLY skal gennemføre ændringer som aftalt, skal DC-SUPPLY være berettiget til at ændre den aftalte pris/købesummen.

6. Leveringstidspunkt og leveringsbetingelser

Leveringstidspunktet er aftalt i henhold til den af DC-SUP­ PLY udstedte ordrebekræftelse. Levering sker “Ab lager”, DC-SUPPLY, Virkelyst 8, 9400 Nørresundby, medmindre andet sted er angivet i ordrebekræftelsen, hvorefter Køber – når produktet er færdigbearbejdet og klar til levering – bærer risikoen og alle omkostningerne ved leveringen, herunder transportomkostninger. I tilfælde af, at Køber ikke tager imod levering på leveringstidspunktet, herunder misligholder sin afhentningsforpligtelse, er DC-SUPPLY berettiget til at hæve aftalen/købet og gøre erstatningskrav gældende mod Køber. Endvidere er DC-SUPPLY berettiget til at bortsælge eller oplagre produkterne for Købers regning. Ved oplagring henligger produkterne for Købers risiko. Uanset det i dette punkt anførte har DC­ SUPPLY ret til at udskyde leveringstidspunktet som føIge af force majeure, jf. pkt. 10.

7. Betalingsbetingelser og ejendomsforbehold

Betaling skal ske i henhold til den af DC-SUPPLY ud­stedte ordrebekræftelse. Produktet er solgt med ejendomsforbehold, hvorefter DC-SUPPLY er berettiget til at tage det solgte produkt tilbage, såfremt Køber – helt eller delvist – misligholder sin betalingsforpligtelse. Misligholder Køber en eller flere af de anførte forpligtelser, herunder sine forpligtelser efter pkt. 6, er DC-SUPPLY berettiget til at hæve aftalen, sælge produktet for Købers regning til anden side og/eller gøre erstatningskrav gældende. DC-SUPPLY kan kræve ethvert tab erstattet, herunder også indirekte tab.

8. Ansvar for mangler

DC-SUPPLYS ansvar for mangler gælder for mangler, som viser sig inden for 6 (seks) måneder regnet fra leveringstidspunktet. Ansvaret omfatter kun produkter, der er leveret af DC-SUPPLY, som påviseligt er behæftet med mangler. Ansvaret gælder kun, såfremt produkterne er forsvarligt opbevaret af Køber, og af Køber er anvendt korrekt og til sædvanligt brug. DC-SUPPLY er ikke ansvarlig for mangler, der skyldes (i) Købers man­gelfulde vedligeholdelse, (ii) skader som følge af vejrligs forhold og/eller urigtig montering foretaget af Køber, (iii) ændringer foretaget uden DC-SUPPLYS skriftlige samtykke, (iv) reparationer, som Køber har udført på mangelfuld måde, (v) enkelte produkter, der er tilvejebragt af og/eller specificeret af Køber, og/eller (vi) konstruktioner/design, der er fore­ skrevet og/eller specificeret af Køber. DC SUPPLYS ansvar omfatter ikke brugte produkter/enheder. I tilfælde hvor Køber har specificeret enkelte produkter, der indgår i den samlede leverance, transporterer DC SUPPLY efter nærmere aftale med Køber, DC SUPPLYS rettigheder over for de pågældende underleverandører til Køber.
Er produktet behæftet med mangler, som DC SUPPLY er ansvarlig for, er DC-SUPPLY forpligtet og berettiget til – efter eget valg – at afhjælpe manglen, at foretage omlevering, give forholdsmæssigt afslag i prisen, eller betale erstatning. Køber er ikke berettiget til at gøre yderligere misligholdelsesbeføjelser gældende. Såfremt DC-SUPPLY vælger at fore­ tage afhjælpning af manglen, som anført, er DC-SUPPLY berettiget til – for egen regning og risiko – at transportere det mangelfulde produkt til DC-SUPPLYS hovedsæde beliggende Virkelyst 8, 9400 Nørresundby, med henblik på udførelsen af afhjælpningen (reparation m.m.). Ansvaret omfatter ikke sliddele samt normal slitage og forringelse. DC-SUPPLYS erstatningspligt er maksimeret til fakturaprisen for det mangelfulde produkt, og DC-SUPPLY kan under ingen omstændigheder gøres erstatningspligtig for indirekte tab, så som afsavnstab og driftstab. DC SUPPLYS ansvar for mangler ophører i det øjeblik produktet udføres fra Danmark – uanset hvem der forestår eller foranstalter dette – og ansvaret indtræder ikke igen, selv om det pågældende produkt igen indføres i Danmark. DC SUPPLYS ansvar ophører i alle tilfælde dog senest ved udløbet af 6 måneders perioden angivet i pkt. 8, første linje.

9. Told, moms m.m.

Køber skal selv varetage behandlingen af eventuelle forhold vedrørende told, moms og andre afgifter m.m. Køber bærer således selv risikoen for at berigtige, at eventuelle nødvendige dokumenter, tilladelser m.v. er behørigt fremskaffet og korrekt udfyldt m.m.

10. Force majeure og hardship

DC-SUPPLY er ikke erstatningspligtig for manglende opfyldelse af sine forpligtelser, såfremt DC-SUPPLY kan godtgøre at dette skyldes en hindring uden for DC-SUPPLYS kontrol, så som, men ikke begrænset til, krig, krigslignende situationer, brand, strejke, lockout, eksport- eller importforbud, embargo, forsinket eller mangelfuld levering af materialer fra underleverandører, produktionsstop, mangel på energi eller transportmuligheder. I så fald er DC-SUPPLY berettiget til at forlænge leveringstiden tilsvarende eller til at hæve aftalen. Så snart hindringen er ophørt, er hver af parterne forpligtet ifølge aftalen, medmindre DC-SUPPLY forinden har hævet aftalen. En hindring på mere end 3 måneder berettiger hver af parterne til at hæve aftalen.

11. Reklamations- og undersøgelsespligt

Køber er pligtig til at undersøge produktet straks ved levering og senest 8 dage efter levering at reklamere over enhver mangel, der er eller burde være konstateret af Køber. Over­ holder Køber ikke den anførte frist, fortaber Køber retten tit at gøre manglen gældende.

12. Produktansvar

DC-SUPPLY er kun ansvarlig for skade på person eller ting forvoldt af produkter, såfremt det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse fra DC-SUPPLYS side ved et af DC-SUPPLY leveret produkt samt det bevises, at produktet er defekt, at skaden skyldes denne defekt, og der er årsagssammenhæng mellem skaden og defekten. Endvidere er DC-SUPPLY ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens produktet er i Købers besiddelse, eller ansvarlig for skade på produkter, som er fremstillet af Køber, og hvori produktet indgår, ligesom DC-SUPPLY ikke er ansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. I tilfælde af, at DC-SUPPLY bliver pålagt ansvar, som rækker ud over det ovennævnte ansvar, er Køber pligtig til at holde DC-SUPPLY skadesløs herfor. Køber er forpligtet til at tegne produktansvarsforsikring omfattende ethvert produktansvar, som måtte blive gjort gældende mod Køber. Køber er pligtig til at lade sig sagsøge for samme domstol/voldgiftsret, som behandler spørgsmålet om DC-SUPPLYS produktansvar.

13. Generel ansvarsbegrænsning

DC-SUPPLY er i intet tilfælde ansvarlig for formuetab, driftstab, tidstab, avancetab, føIgeskader eller indirekte tab. DC-SUPPLYS ansvar er i enhver henseende begrænset til fakturaprisen for det Købte produkt. Begrænsningerne i pkt. 13 gælder dog ikke i tilfælde af DC-SUPPLYS grove uagtsomhed eller forsæt.

14. Produktinformation

De tekniske specifikationer og andre opgivne mål i katalogmateriale er af vejledende karakter, og DC-SUPPLY påtager sig intet ansvar for fejl i dette materiale. Alle oplysninger og data, som findes i dette materiale, herunder prislister, er kun bindende i det omfang, dette udtrykkeligt er aftalt mellem DC-Supply og Køber.
Alle tegninger, dokumentationsmateriale og beskrivelser af produktet m.v. – uanset om dette er produceret af DC-SUPPLY eller tredjemand – der er overgivet til Køber i forbindelse med tilbud, levering eller på anden måde, forbliver DC- SUPPLYS ejendom. Materialet må ikke uden DC- SUPPLYS forudgående skriftlige samtykke i hvert enkelt tilfælde anvendes af Køber til andet end installation, drift og vedligeholdelse af produktet, og må således blandt andet ikke i øvrigt anvendes, kopieres, overdrages til tredjemand, eller i øvrigt gøres tilgængeligt for tredjemand og/eller offentligheden. Materialet skal, hvis der ikke indgås aftale om levering af produktet, straks og uden ugrundet ophold returneres til DC-SUPPLY. DC- SUPPLY er berettiget til at anvende tegninger, dokumentationsmateriale og beskrivelser af produktet m.v. i andre sammenhænge, herunder overfor andre kunder i forbindelse med levering af ydelser til disse. DC- SUPPLY har i øvrigt alle rettigheder, herunder ophavsrettigheder m.v., over sine ideer og det materiale (tegninger, dokumentation m.m.), som DC-SUPPLY har udarbejdet.

15. Beskyttelse af rettigheder

Køber opnår ingen ret til DC-SUPPLYS industrielle rettigheder ved Køb af produkter, og Køber er uberettiget til at misbruge oplysninger om produktet og/eller produkterne, så Køber herved krænker DC-SUPPLYS rettigheder.

16. Tvister

Enhver tvist vedrørende DC-SUPPLYS salg af produkter afgøres ved de almindelige domstole på DC-SUPPLYS hjemsted. Tvisten skal afgøres i henhold til og under anvendelse af dansk ret.

17. Myndighedsgodkendelse

Der indgår ikke nogen form for myndighedsgodkendelse ved levering af produkterne, og det påhviler Køber at undersøge om det tilbudte kan anvendes til det ønskede formal. DC-SUPPLY har i opgaven forudsat, at de tekniske installationer udføres i henhold til dansk lovgivning og med danske materialer. DC-SUPPLY har forudsat, at strømtilslutningen er 400 V, 50 Hz, 3 faser, nul og jord medmindre andet er angivet i ordrebekræftelsen.
Share This