www.dc-supply.gl

DC-Supply A/S
Danish Container Supply
Bestil containerBestil container

Kontakt osKontakt os

www.dc-supply.gl
Du er her: Forside 5 Salgs-, leje- og leveringsbetingelser

Salgs-, leje- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser:

Almindelige salgs- og leveringsbetingelser vedrørende kundetilpassede produkter for DC-SUPPLY A/S, CVR. NR. 70 89 53 15 (“DC-SUPPLY”)
af 3. maj 2022.

1. Anvendelse

Enhver levering fra DC-SUPPLY sker på grundlag af nærværende salgs- og leveringsbetingelser (“Salgs- og leveringsbetingelserne”), der er bindende for alle leverancer mellem DC-SUPPLY og køber (“Køber”). Købers indkøbsbetingelser er ikke bindende for DC-SUPPLY. Enhver fravigelse fra Salgs- og leveringsbetingelserne er alene bindende for DC-SUPPLY, såfremt sådanne fravigelser skriftligt og udtrykkeligt er accepteret af DC-SUPPLY.

2. Indgåelse

DC-SUPPLY bliver tidligst forpligtet ved de af DC-SUPPLY afgivne erklæringer, uanset hvor­ ledes disse betegnes, når DC-SUPPLY har afsendt sin ordrebekræftelse til Køber. DC-SUPPLY er berettiget til, indtil ordrebekræftelsen er kommet til Købers kundskab at tilbagekalde de af DC-SUPPLY fremsendte erklæringer. Købers produktspecifikationer, krav til produktets konstruktion, udførelse, design m.v. er kun bindende for DC-SUPPLY, såfremt sådanne specifikationer, krav m.v. skriftligt er accepteret af DC-SUPPLY. Tegningsmateriale udarbejdet af DC-SUPPLY anses for godkendt af Køber, medmindre Køber senest 3 dage efter modtagelsen af det pågældende materiale skriftligt og udtrykkeligt erklærer, at Køber ikke kan godkende materialet.

3. Fuldmagt

lngen selvstændig person/selskab, så som agent, repræsentant eller mægler, er bemyndiget til at forpligte DC-SUPPLY uden skriftlig aftale herom.

4. Priser

Alle priser, herunder priser i henhold til de af DC-SUPPLY udarbejdede prislister, er dagspriser, ekskl. moms og andre offentlige afgifter, fragt og forsendelsesemballage, medmindre andet er angivet og/eller fremgår konkret af en ordrebekræftelse udstedt af DC-SUPPLY. DC-SUPPLY forbeholder sig ret til at ændre prislister og katalog­ materiale.

5. Produktændringer

Såfremt Køber fremsætter anmodning om, at der skal ske ændringer i produktets konstruktion, komponenter, udførelse m.m., er DC-SUPPLY – forudsat at DC-SUPPLY accepterer sådanne ændringer – berettiget til at udskyde det aftalte leveringstidspunkt. Såfremt DC-SUPPLY skal gennemføre ændringer som aftalt, skal DC-SUPPLY være berettiget til at ændre den aftalte pris/købesummen.

6. Leveringstidspunkt og leveringsbetingelser

Leveringstidspunktet er aftalt i henhold til den af DC-SUP­ PLY udstedte ordrebekræftelse. Levering sker “Ab lager”, DC-SUPPLY, Virkelyst 8, 9400 Nørresundby, medmindre andet sted er angivet i ordrebekræftelsen, hvorefter Køber – når produktet er færdigbearbejdet og klar til levering – bærer risikoen og alle omkostningerne ved leveringen, herunder transportomkostninger. I tilfælde af, at Køber ikke tager imod levering på leveringstidspunktet, herunder misligholder sin afhentningsforpligtelse, er DC-SUPPLY berettiget til at hæve aftalen/købet og gøre erstatningskrav gældende mod Køber. Endvidere er DC-SUPPLY berettiget til at bortsælge eller oplagre produkterne for Købers regning. Ved oplagring henligger produkterne for Købers risiko. Uanset det i dette punkt anførte har DC­ SUPPLY ret til at udskyde leveringstidspunktet som føIge af force majeure, jf. pkt. 10.

7. Betalingsbetingelser og ejendomsforbehold

Betaling skal ske i henhold til den af DC-SUPPLY ud­stedte ordrebekræftelse. Produktet er solgt med ejendomsforbehold, hvorefter DC-SUPPLY er berettiget til at tage det solgte produkt tilbage, såfremt Køber – helt eller delvist – misligholder sin betalingsforpligtelse. Misligholder Køber en eller flere af de anførte forpligtelser, herunder sine forpligtelser efter pkt. 6, er DC-SUPPLY berettiget til at hæve aftalen, sælge produktet for Købers regning til anden side og/eller gøre erstatningskrav gældende. DC-SUPPLY kan kræve ethvert tab erstattet, herunder også indirekte tab.

8. Ansvar for mangler

DC-SUPPLYS ansvar for mangler gælder for mangler, som viser sig inden for 6 (seks) måneder regnet fra leveringstidspunktet. Ansvaret omfatter kun produkter, der er leveret af DC-SUPPLY, som påviseligt er behæftet med mangler. Ansvaret gælder kun, såfremt produkterne er forsvarligt opbevaret af Køber, og af Køber er anvendt korrekt og til sædvanligt brug. DC-SUPPLY er ikke ansvarlig for mangler, der skyldes (i) Købers man­gelfulde vedligeholdelse, (ii) skader som følge af vejrligs forhold og/eller urigtig montering foretaget af Køber, (iii) ændringer foretaget uden DC-SUPPLYS skriftlige samtykke, (iv) reparationer, som Køber har udført på mangelfuld måde, (v) enkelte produkter, der er tilvejebragt af og/eller specificeret af Køber, og/eller (vi) konstruktioner/design, der er fore­ skrevet og/eller specificeret af Køber. DC SUPPLYS ansvar omfatter ikke brugte produkter/enheder. I tilfælde hvor Køber har specificeret enkelte produkter, der indgår i den samlede leverance, transporterer DC SUPPLY efter nærmere aftale med Køber, DC SUPPLYS rettigheder over for de pågældende underleverandører til Køber.
Er produktet behæftet med mangler, som DC SUPPLY er ansvarlig for, er DC-SUPPLY forpligtet og berettiget til – efter eget valg – at afhjælpe manglen, at foretage omlevering, give forholdsmæssigt afslag i prisen, eller betale erstatning. Køber er ikke berettiget til at gøre yderligere misligholdelsesbeføjelser gældende. Såfremt DC-SUPPLY vælger at fore­ tage afhjælpning af manglen, som anført, er DC-SUPPLY berettiget til – for egen regning og risiko – at transportere det mangelfulde produkt til DC-SUPPLYS hovedsæde beliggende Virkelyst 8, 9400 Nørresundby, med henblik på udførelsen af afhjælpningen (reparation m.m.). Ansvaret omfatter ikke sliddele samt normal slitage og forringelse. DC-SUPPLYS erstatningspligt er maksimeret til fakturaprisen for det mangelfulde produkt, og DC-SUPPLY kan under ingen omstændigheder gøres erstatningspligtig for indirekte tab, så som afsavnstab og driftstab. DC SUPPLYS ansvar for mangler ophører i det øjeblik produktet udføres fra Danmark – uanset hvem der forestår eller foranstalter dette – og ansvaret indtræder ikke igen, selv om det pågældende produkt igen indføres i Danmark. DC SUPPLYS ansvar ophører i alle tilfælde dog senest ved udløbet af 6 måneders perioden angivet i pkt. 8, første linje.

9. Told, moms m.m.

Køber skal selv varetage behandlingen af eventuelle forhold vedrørende told, moms og andre afgifter m.m. Køber bærer således selv risikoen for at berigtige, at eventuelle nødvendige dokumenter, tilladelser m.v. er behørigt fremskaffet og korrekt udfyldt m.m.

10. Force majeure og hardship

DC-SUPPLY er ikke erstatningspligtig for manglende opfyldelse af sine forpligtelser, såfremt DC-SUPPLY kan godtgøre at dette skyldes en hindring uden for DC-SUPPLYS kontrol, så som, men ikke begrænset til, krig, krigslignende situationer, brand, strejke, lockout, eksport- eller importforbud, embargo, forsinket eller mangelfuld levering af materialer fra underleverandører, produktionsstop, mangel på energi eller transportmuligheder. I så fald er DC-SUPPLY berettiget til at forlænge leveringstiden tilsvarende eller til at hæve aftalen. Så snart hindringen er ophørt, er hver af parterne forpligtet ifølge aftalen, medmindre DC-SUPPLY forinden har hævet aftalen. En hindring på mere end 3 måneder berettiger hver af parterne til at hæve aftalen.

11. Reklamations- og undersøgelsespligt

Køber er pligtig til at undersøge produktet straks ved levering og senest 8 dage efter levering at reklamere over enhver mangel, der er eller burde være konstateret af Køber. Over­ holder Køber ikke den anførte frist, fortaber Køber retten tit at gøre manglen gældende.

12. Produktansvar

DC-SUPPLY er kun ansvarlig for skade på person eller ting forvoldt af produkter, såfremt det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse fra DC-SUPPLYS side ved et af DC-SUPPLY leveret produkt samt det bevises, at produktet er defekt, at skaden skyldes denne defekt, og der er årsagssammenhæng mellem skaden og defekten. Endvidere er DC-SUPPLY ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens produktet er i Købers besiddelse, eller ansvarlig for skade på produkter, som er fremstillet af Køber, og hvori produktet indgår, ligesom DC-SUPPLY ikke er ansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. I tilfælde af, at DC-SUPPLY bliver pålagt ansvar, som rækker ud over det ovennævnte ansvar, er Køber pligtig til at holde DC-SUPPLY skadesløs herfor. Køber er forpligtet til at tegne produktansvarsforsikring omfattende ethvert produktansvar, som måtte blive gjort gældende mod Køber. Køber er pligtig til at lade sig sagsøge for samme domstol/voldgiftsret, som behandler spørgsmålet om DC-SUPPLYS produktansvar.

13. Generel ansvarsbegrænsning

DC-SUPPLY er i intet tilfælde ansvarlig for formuetab, driftstab, tidstab, avancetab, føIgeskader eller indirekte tab. DC-SUPPLYS ansvar er i enhver henseende begrænset til fakturaprisen for det Købte produkt. Begrænsningerne i pkt. 13 gælder dog ikke i tilfælde af DC-SUPPLYS grove uagtsomhed eller forsæt.

14. Produktinformation

De tekniske specifikationer og andre opgivne mål i katalogmateriale er af vejledende karakter, og DC-SUPPLY påtager sig intet ansvar for fejl i dette materiale. Alle oplysninger og data, som findes i dette materiale, herunder prislister, er kun bindende i det omfang, dette udtrykkeligt er aftalt mellem DC-Supply og Køber.
Alle tegninger, dokumentationsmateriale og beskrivelser af produktet m.v. – uanset om dette er produceret af DC-SUPPLY eller tredjemand – der er overgivet til Køber i forbindelse med tilbud, levering eller på anden måde, forbliver DC- SUPPLYS ejendom. Materialet må ikke uden DC- SUPPLYS forudgående skriftlige samtykke i hvert enkelt tilfælde anvendes af Køber til andet end installation, drift og vedligeholdelse af produktet, og må således blandt andet ikke i øvrigt anvendes, kopieres, overdrages til tredjemand, eller i øvrigt gøres tilgængeligt for tredjemand og/eller offentligheden. Materialet skal, hvis der ikke indgås aftale om levering af produktet, straks og uden ugrundet ophold returneres til DC-SUPPLY. DC- SUPPLY er berettiget til at anvende tegninger, dokumentationsmateriale og beskrivelser af produktet m.v. i andre sammenhænge, herunder overfor andre kunder i forbindelse med levering af ydelser til disse. DC- SUPPLY har i øvrigt alle rettigheder, herunder ophavsrettigheder m.v., over sine ideer og det materiale (tegninger, dokumentation m.m.), som DC-SUPPLY har udarbejdet.

15. Beskyttelse af rettigheder

Køber opnår ingen ret til DC-SUPPLYS industrielle rettigheder ved Køb af produkter, og Køber er uberettiget til at misbruge oplysninger om produktet og/eller produkterne, så Køber herved krænker DC-SUPPLYS rettigheder.

16. Tvister

Enhver tvist vedrørende DC-SUPPLYS salg af produkter afgøres ved de almindelige domstole på DC-SUPPLYS hjemsted. Tvisten skal afgøres i henhold til og under anvendelse af dansk ret.

17. Myndighedsgodkendelse

Der indgår ikke nogen form for myndighedsgodkendelse ved levering af produkterne, og det påhviler Køber at undersøge om det tilbudte kan anvendes til det ønskede formal. DC-SUPPLY har i opgaven forudsat, at de tekniske installationer udføres i henhold til dansk lovgivning og med danske materialer. DC-SUPPLY har forudsat, at strømtilslutningen er 400 V, 50 Hz, 3 faser, nul og jord medmindre andet er angivet i ordrebekræftelsen.
Lejebetingelser:
Lejebetingelser for leje af containere hos
DC-SUPPLY A/S, CVR. NR. 70 89 53 15 (“DC-SUPPLY”)
af 3. maj 2022

1. Anvendelse

Enhver udlejning af containere og andet materiel hos DC-SUPPLY sker på grundlag af nærværende lejebetingelser (“Lejebetingelserne”), der er bindende for al udlejning mellem DC-SUPPLY og lejer (“Lejer”). Enhver fravigelse fra Lejebetingelserne er alene bindende for DC-SUPPLY, såfremt sådanne fravigelser skriftligt og udtrykkeligt er accepteret af DC-SUPPLY.

2. Det lejede

Det lejede omfatter indrettede containere, lagercontainere, herunder Reefer-containere m.v. efter nærmere aftale med DC-SUPPLY.

3. Lejeperioden

Lejeperioden begynder i henhold til tidspunktet angivet i lejeaftalen. Lejeaftalen kan af Lejer opsiges med et skriftligt varsel på 5 arbejdsdage, og af DC-SUPPLY med et skriftligt varsel på 30 dage, medmindre andet er aftalt.

4. Leje og depositum

Den månedlige leje er anført i lejeaftalen. Lejen betales månedsvis forud og afregnes pr. løbende måned. Såfremt Lejer måtte opsige lejeaftalen, således at lejeaftalen ophører tidligere end til udgangen af den måned, for hvilken Lejer forud har betalt leje, er Lejer berettiget til at få tilbagebetalt en forholdsmæssig del af den allerede erlagte lejebetaling, således at Lejer reelt alene skal betale leje for den faktiske lejeperiode. Den anførte leje er eksklusive levering, opstilling, montering, instruktion og afhentning vedrørende det lejede, der således faktureres særskilt. Såfremt DC-SUPPLY skal forestå levering, opstilling, montering, instruktion og/eller afhentning m.m. af det lejede, faktureres omkostningerne hertil på førstkommende faktura i forbindelse med den løbende afregning af lejen eller alternativt som slutafregning efter DC-SUPPLYS valg. Lejen er desuden eksklusive meromkostninger som følge af, at Lejeren ønsker særlige installationer eller tilretninger m.v. vedrørende det lejede og/eller omkostninger som påløber som følge af, at det lejede skal leveres af DC-SUPPLY, eller såfremt det lejede skal stilles til rådighed før lejeperiodens begyndelse. Lejer afholder i øvrigt alle omkostninger forbundet med driften af det lejede, herunder det lejedes forsyning med vand, el, varme samt øvrige driftsudgifter. Alle lejepriser, herunder lejepriser i henhold til de af DC-SUPPLY udarbejdede prislister, er dagspriser, ekskl. moms og andre offentlige afgifter, fragt og forsendelsesemballage, medmindre andet er angivet. DC-SUPPLY forbeholder sig ret til med 30 dages varsel at ændre prislister og katalogmateriale.

5. Miljøtillæg

Lejer betaler et miljøtillæg. Tillægget beregnes som 4,8 % af bruttolejen og angives særskilt på fakturaen.

6. Ejendomsret til det lejede

Det lejede er DC-SUPPLYS ejendom. Lejer er uberettiget til at sælge, pantsætte, fremleje eller på anden måde råde retligt over det lejede. Typebetegnelser, fabrikationsnumre og lignende, der tjener til identifikation af det lejede, må ikke fjernes. DC-SUPPLY kan til enhver tid lade det lejede forsyne med mærke eller andre kendetegn, der angiver DC-SUPPLYS ejendomsret til det lejede. DC-SUPPLYS ejendomsret omfatter tillige genstande, der indføjes i eller erstatter dele af det lejede.

7. Risiko

Lejer bærer risikoen for det lejede fra aftalens indgåelse og frem til det tidspunkt, hvor det lejede på rette måde er leveret tilbage til DC-SUPPLY, herunder bærer Lejer risikoen for det lejedes hændelige undergang og Lejer påtager sig enhver risiko forbundet med anvendelsen af det lejede i lejeperioden. DC-SUPPLY er i intet tilfælde ansvarlig for eventuel skade på det indhold, herunder møbler, indbo samt øvrige aktiver, som Lejer måtte placere i det lejede. Dette er gældende uanset årsagen til skaden, herunder som følge af driftsstop eller lignende. Lejer er således opfordret til selv at holde sig behørigt forsikret i den anledning.

8. Vedligeholdelse af det lejede

Lejer er forpligtet til i lejeperioden stedse at holde det lejede velvedligeholdt såvel indvendigt som udvendigt, herunder løbende forestå rengøring i nødvendigt omfang. Lejer skal i lejeperioden behandle det lejede forsvarligt, og Lejer er erstatningsansvarlig for enhver skade, som forvoldes af Lejer, Lejers personale eller tredjemand m.v. DC-SUPPLY er berettiget til ad flere omgange at besigtige det lejede på et hvilket som helst tidspunkt i lejeperioden, uanset hvor det lejede er placeret.

9. Det lejedes placering

Det påhviler Lejer at indhente fornødne tilladelser m.v. til placering af det lejede. Såfremt det lejedes placering ændres, skal Lejer forinden give DC-SUPPLY skriftlig meddelelse herom. Det lejede må ikke placeres uden for Danmarks grænser, medmindre der forinden foreligger skriftlig godkendelse fra DC-SUPPLY.

10. Mangler ved det lejede

Såfremt Lejer konstaterer mangler ved det lejede, skal Lejer straks og uden ugrundet ophold give DC-SUPPLY meddelelse herom, indeholdende en redegørelse for hvori manglen består. DC-SUPPLY skal inden 5 arbejdsdage – regnet fra det tidspunkt hvor anførte meddelelse er kommet til DC-SUPPLYS kundskab – udbedre den pågældende mangel. Såfremt der er tale uopsættelige mangler – herunder mangler vedrører køle-/frysecontainere (Reefer containere) – skal udbedring af manglen dog iværksættes førstkommende arbejdsdag/hverdag. Lejer må ikke selv forestå eller iværksætte udbedring af manglen, uden DC-SUPPLYS forudgående godkendelse heraf. Såfremt Lejer forestår eller iværksætter udbedring af manglen, forbeholder DC-SUPPLY sig ethvert krav mod Lejer i den anledning. DC-SUPPLYS ansvar for mangler ophører i det øjeblik det lejede udføres fra Danmark – uanset hvem der forestår eller foranstalter dette – og ansvaret indtræder ikke igen selvom det lejede igen indføres i Danmark.

11. Forsikringer

DC-SUPPLY har tegnet brand- og stormforsikring vedrørende det lejede. Lejer er forpligtet til – udover lejen – at betale DC-SUPPLY et bidrag på DKK 75,- pr. lejet enhed, pr. måned til dækning af de anførte forsikringer, dog har Lejer en selvrisiko på kr. 5.000,00. I det omfang en skade – uanset art – ikke er omfattet af/eller dækket fuldt ud af de af DC-SUPPLY tegnede forsikringer, er Lejer ansvarlig for ethvert tab herudover. Lejer er på den baggrund forpligtet selv – for egen regning og risiko – at tegne yderligere forsikringsdækning.

12. Aflevering

Aflevering af det lejede kan kun ske direkte til DC-SUPPLY på et af DC-SUPPLY anvist afleveringssted. Det lejede skal afleveres i samme stand som ved lejeperiodens begyndelse, dog bortset fra normalt og sædvanligt slitage. Det lejede skal afleveres ryddeligt og fri for Lejers eller tredjemands ejendele samt rengjort, såvel udvendig som indvendig. Det lejede skal tillige være klargjort til afhentning – således at der er sket frakobling af eventuel vand- og strømforsyning m.m. – samt fuldt transportsikret. Ved aflevering af det lejede foretager DC-SUPPLY en besigtigelse og eftersyn af det lejedes stand. Såfremt det lejede ikke afleveres i den stand, som er anført, dette punkt, er DC-SUPPLY berettiget til at eftersende faktura til Lejer på de eventuelle omkostninger, som DC-SUPPLY måtte afholde til rengøring m.m. Såfremt det lejede ved aflevering indeholder ejendele tilhørende Lejer eller tredjemand, skal DC-SUPPLY, straks give Lejer skriftlig underretning herom. Lejer er herefter pligtig at foranledige de pågældende ejendele afhentet senest 14 dage efter, at underretning er afgivet. Såfremt ejendelene ikke afhentes senest ved udgangen af den anførte 14 dages frist, er DC-SUPPLY berettiget til at bortskaffe de pågældende ejendele, og udgifter i forbindelse med bortskaffelse vil blive faktureret Lejer. Lejer kan ikke rette krav af nogen art mod DC-SUPPLY for bortskaffelse af pågældende ejendele. Såfremt tredjemand måtte rejse et krav mod DC-SUPPLY, som føIge af den anførte bortskaffelse, er Lejer pligtig at friholde DC­-SUPPLY for enhver omkostning og udgift i den anledning. Aflevering af det lejede anses først for sket, når DC-SUPPLY skriftligt har kvitteret herfor.

13. Generel ansvarsbegrænsning

DC-SUPPLYS eventuelle erstatningsansvar overfor Lejer vedrørende det lejede kan ikke overstige den aftalte leje, der er faktureret og betalt af Lejer på tidspunktet for den ansvarspådragende handling. DC-SUPPLY er i intet tilfælde ansvarlig for formuetab, driftstab, tidstab, avancetab, føIgeskader eller indirekte tab – herunder tab vedrørende det indhold/de aktiver som Lejer måtte anbringe i det lejede. Begrænsningerne i dette pkt. 13 gælder dog ikke i tilfælde af DC-SUPPLYS grove uagtsomhed eller forsæt.

14. Produktansvar

DC-SUPPLY er kun ansvarlig for skade på person eller ting forvoldt af det lejede, såfremt det bevises, at skaden skyldes fejl eller forsømmelse fra DC-SUPPLYS side vedrørende det lejede, det bevises, at det lejede er defekt, at skaden skyldes denne defekt, og der er årsagssammenhæng mellem skaden og defekten. Endvidere er DC­ SUPPLY ikke ansvarlig for skade på fast ejendom eller løsøre, som indtræder, medens det lejede er i Lejers besiddelse, ligesom DC-SUPPLY ikke er ansvarlig for driftstab, tidstab, avancetab, tabt arbejdsfortjeneste eller andet indirekte tab. I tilfælde af, at DC-SUPPLY bliver pålagt ansvar, som rækker ud over det ovennævnte ansvar, er Lejer pligtig til at holde DC-SUPPLY skadesløs herfor. Lejer er forpligtet til at tegne produktansvarsforsikring omfattende ethvert produktansvar, som måtte blive gjort gældende mod Lejer. Lejer er pligtig til at lade sig sagsøge for samme domstol/voldgiftsret, som behandler spørgsmålet om DC-SUPPLYS produktansvar.

15. Forholdet til offentlige regler

Lejer påtager sig hele ansvaret og risikoen for myndighedsgodkendelse til den brug, Lejer ønsker at gøre af det lejede og sørger selv for indhentelse af nødvendige godkendelser og lignende. Lejer er ansvarlig for, at det lejedes anvendelse i Lejers virksomhed til enhver tid er i overensstemmelse med lovgivning eller andre offentligretlige forskrifter.

16. Force majeure og hardship

DC-SUPPLY er ikke erstatningspligtig for manglende opfyldelse af sine forpligtelser, såfremt DC-SUPPLY kan godtgøre at dette skyldes en hindring uden for DC-SUPPLYS kontrol, så som, men ikke begrænset til, krig, krigslignende situationer, brand, strejke, lockout, eksport- eller importforbud, embargo, forsinket eller mangelfuld levering af materialer fra underleverandører, produktionsstop, mangel på energi eller transportmuligheder. I så fald er DC-SUPPLY berettiget til at udskyde lejeperiodens begyndelse eller til at hæve aftalen. Så snart hindringen er ophørt, er hver af parterne forpligtet ifølge aftalen, medmindre DC-SUPPLY forinden har hævet aftalen. En hindring på mere end 3 måneder berettiger hver af parterne til at hæve aftalen.

17. Misligholdelse

Såfremt Lejer misligholder lejeaftalen, herunder lejens betaling, er DC-SUPPLY berettiget til at ophæve lejeaftalen uden, at Lejer i den forbindelse kan kræve erstatning fra DC-SUPPLY. DC-SUPPLY er i tilfælde af Lejers misligholdelse berettiget til at afhente den/de lejede containere uden varsel. Afhentning af det lejede sker for Lejers regning.